English | فارسی
  
 شرح فرایند پایلوت آب اکسیژنه 

 

پایلوت آب اکسیژنه

 

شرح فرایند:

در این فرآیند ایزوپروپیل الکل در مجاورت هوا در یک راکتور سینی دار در دمای 145- 125درجه سانتیگراد و فشار 25-20 اتمسفر اکسید شده و به آب اکسیژنه و استن تبدیل می شود. در مراحل بعدی آب اکسیژنه و استن در برجهای تقطیر جدا شده و به در صدهای مطلوب می‌رسند.

آب اکسیژنه به عنوان محصول در مخازن مخصوص نگهداری می شود و استن پس از تغلیظ در راکتور هیدروژناسیون در مجاورت کاتالیست نیکل مس و هیدروژن در دمای 120- 100درجه سانتیگراد و فشار  2 الی 3 اتمسفر به ایزوپروپیل الکل تبدیل می شود و برای اکسیداسیون، مجددا به ابتدای پروسه برمی گردد و سیکل به صورت پیوسته تکرار می شود. در این فرآیند حدود 30 کیلوگرم ایزوپروپیل الکل به ازای هر یک تن آب اکسیژنه 35% جهت جبران تلفات بصورت پیوسته به فرآیند تزریق می شود.

 

پنج شنبه، ۲ فروردین ۱۳۹۷, ۱۲:۴۵