English | فارسی
  
» گنجینه خدمات » خدمات آزمایشگاهی مرکز تهران
 آزمایشگاه مرکز تهران 

به سامانه آزمایشگاههای شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی مرکز تهران           

خوش آمدید.

هدف

 تبدیل شدن آزمایشگاههای شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی به یک  مرکز استاندارد ،  معتبر ، خودکفا و سودمند با امکان ارائه خدمات با کیفیت به عموم پژوهشگران ، مراکز دانشگاهی و صنعتی و معرفی این مرکز بعنوان آزمایشگاه مرجع .

آزمایشگاه پژوهشی:

1. آزمایشگاه پلیمر

2. آزمایشگاه غیرپلیمر

3. آزمایشگاه کاتالیست

4. آزمایشگاه کاتالیست

5. آزمایشگاه مشتری محور

آزمایشگاه آنالیز:
1. کاتالیست

2. پلیمر

3. کروماتوگرافی             

 

 

پنج شنبه، ۲ فروردین ۱۳۹۷, ۰۶:۲۱