فهرست مناقصه ها و مزایده ها

عنوانشمارهمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ بازگشایی پاکت هانوعوضعیت
  ۲۹ دی ۱۳۹۷ ۱۴ بهمن ۱۳۹۷ مزایده
  ۸ دی ۱۳۹۷ ۲۶ دی ۱۳۹۷ مناقصه
  ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ۱۹ دی ۱۳۹۷ مناقصه
  ۷ آذر ۱۳۹۷ ۲۸ آذر ۱۳۹۷ مناقصه
1397/4008 ۳۰ آبان ۱۳۹۷ ۲۴ آذر ۱۳۹۷ مناقصه
صفحه ۱ از ۲ ۲ بعدی »