فهرست مناقصه ها و مزایده ها

عنوانشمارهمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ بازگشایی پاکت هانوعوضعیت
  ۷ فروردین ۱۳۹۸ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ مناقصه
  ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ مناقصه
3/191/089 ۱۷ بهمن ۱۳۹۷ ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ مزایده
  ۲۹ دی ۱۳۹۷ ۱۴ بهمن ۱۳۹۷ مزایده
  ۸ دی ۱۳۹۷ ۲۶ دی ۱۳۹۷ مناقصه
صفحه ۱ از ۲ ۲ بعدی »