فهرست مناقصه ها و مزایده ها

عنوانشمارهمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ بازگشایی پاکت هانوعوضعیت
  ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ ۲۶ تیر ۱۳۹۸ مناقصه
  ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ ۲۶ تیر ۱۳۹۸ مناقصه
  ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ ۲۶ تیر ۱۳۹۸ مناقصه
  ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ ۳ تیر ۱۳۹۸ مزایده
  ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ مناقصه
صفحه ۱ از ۲ ۲ بعدی »