فهرست مناقصه ها و مزایده ها

عنوانشمارهمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ بازگشایی پاکت هانوعوضعیت
  ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ ۱۳ شهریور ۱۳۹۸ مناقصه
  ۲۵ تیر ۱۳۹۸ ۷ مرداد ۱۳۹۸ مزایده
  ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ ۲۶ تیر ۱۳۹۸ مناقصه
  ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ ۲۶ تیر ۱۳۹۸ مناقصه
  ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ ۲۶ تیر ۱۳۹۸ مناقصه
صفحه ۱ از ۲ ۲ بعدی »