فهرست مناقصه ها و مزایده ها

عنوانشمارهمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ بازگشایی پاکت هانوعوضعیت
2098090260000003 ۱ آبان ۱۳۹۸ ۱ آبان ۱۳۹۸ ۲۲ آبان ۱۳۹۸ مناقصه
2098090260000002 ۲۰ مهر ۱۳۹۸ ۲۸ مهر ۱۳۹۸ ۲۱ آبان ۱۳۹۸ مناقصه
98-2 ۲۱ شهریور ۱۳۹۸ ۲ مهر ۱۳۹۸ مزایده
98-8 ۲۱ شهریور ۱۳۹۸ ۹ مهر ۱۳۹۸ مناقصه
  ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ ۱۳ شهریور ۱۳۹۸ مناقصه
صفحه ۱ از ۲ ۲ بعدی »