کارکنان - مشاهده مشخصات

داود صفری
پژوهش و فناوری منطقه ویژه - رئیس پژوهش و فناوری منطقه ویژه

Baccalaureate

575995

ارسال ایمیل

ارسال پیام به داود صفری