کارکنان - مشاهده مشخصات

مجید دفتری
پژوهش و فناوری تهران - رئیس پژوهش و فناوری تهران برنامه ریزی و هماهنگی پژوهش و فناوری - مدیر برنامه ریزی و هماهنگی پژوهش و فناوری

PhD

1

ارسال ایمیل

ارسال پیام به مجید دفتری