کارکنان - مشاهده مشخصات

کاظم شادمنش
مستند سازی و ثبت اختراعات - سرپرست مستندسازی و ثبت اختراعات

MasterOfScience

http://www.npc-rt.ir/patent-fa.html

44580525

44580506

545538

شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی

پژوهنده – مسئول پروژه پایلوت HDPE مرکز اراک

مهندس فرایند – عضو تیم طراحی مهندسی پایه واحد صنعتی MTP اعزامی به شرکت لورگی آلمان

 کارشناس ارشد ثبت اختراعات خارجی

دبیر شورای پژوهشی

ارسال ایمیل

ارسال پیام به کاظم شادمنش