مشخصات فنی فناوری تولید کاتالیست روپک برای راکتورهای اکسو

مشخصات فنی فناوری تولید کاتالیست روپک برای راکتورهای اکسو

اصولا فرآیند تولید کاتالیست روپک، فرآیندی سه مرحله­ای می­باشد. دراین فرایند ابتدا کاتالیست مستعمل سوزانده شده و سپس خاکستر به دست آمده که حاوی فلز رودیوم است تحت عملیات حرارتی خالص سازی و به شمش خالص رودیوم تبدیل می­شود. در مرحله دوم فلز رودیوم تحت فرایند هضم اسیدی به نمک رودیوم کلراید فوق خالص گرید تولید کاتالیست تبدیل شده و در مرحله آخر رودیوم کلراید تولیدی طی یک فرایند دیگر به کاتالیست اختصاصی راکتور اکسو تبدیل می­شود.

مشخصات کاتالیست روپک شرکت پژوهش و فناوری به شرح جدول زیر می‌باشد:

جدول 1- مشخصات کاتالیست روپک محصول

1

Appearance

Yellow Powder

2

Composition

Organo metallic complex

اورگانو متالیک کمپلکس

Rhodium tri phenyl phosphine carbonyl acetyl acetonatehydrid(ROPAC)

رودیوم تری فنیل فسفین کربنیل استیل استونیت هیدرید(روپک)

3

Delivery form

پک در ظروف یک کیلو گرمی تحت جو نیتروژن

4

FT-IR  spectrum

IR (KBr) (vmax, cm-1): 3057, 2918, 1982, 1568, 1518, 1433, 1384,1269, 1095, 1026, 996, 926, 792,754,696,526,437

5

H-NMR spectrum

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6) δH:1.60-1.62 (s, CH3), 5.52 (s, CH), 7.48-7.60 (m, Harom) ppm

6

Activity test

100

7

Rhodium content

21 (Wt%)