صفحه نخست » فناوری قابل عرضه » طرح های پیشنهادی » فناوری تولید کاتالیست سنتز متانول

فناوری تولید کاتالیست سنتز متانول

با توجه به فراوانی گازطبیعی در کشور و سختی صادرات گاز طبیعی از یک سو و لزوم ایجاد ارزش افزوده بالاتر از این نعمت خدادای، تبدیلات گاز طبیعی به محصولات پتروشیمیایی اهمیت دوچندانی پیدا نموده است، یکی از ارزشمندترین محصولات این تبدیلات گازی، متانول است که به عنوان ماده اولیه بسیاری از صنایع میان دستی و پایین دستی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در همین راستا با عنایت به تولید فعلی متانول و طرح های توسعهای در دست اجرای کشور شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی گام در کسب دانش فنی تولید کاتالیست متانول برداشته و به این مهم نیز دست پیدا نموده است.

مشخصات فنی فناوری تولید کاتالیست سنتز متانول

مشخصات فنی فناوری تولید کاتالیست سنتز متانول

کاتالیست سنتز متانول شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی، ترکیبی بسیار فعال بر پایه مس بوده که قابل استفاده در دمای °C300-200 و فشار 10-5 مگاپاسکال است. مشخصات محصول تولیدی به شرح جدول زیر می‌باشد.

جدول1- مشخصات کاتالیست سنتز متانول شرکت پژوهش و فناوری

No

Description

1

Appearance

Black cylindrical pellets

2

Composition

CuO

55 – 65%

ZnO

26 – 34%

Al2O3

4 – 7%

Impurity such as Na, Fe, Pb, Ni

< 0.06%

3

Radial crush

strength

(based on ASTM 4179 standard)

160 –200 N

4

Bulk density

 (based on BS EN ISO R60:2000 standard)

1.15– 1.30 kg/lit

5

BET surface area Data, Fresh Cat. Powder form

Multi Point BET

95 – 115 m2/g

Total Pore Volume

0.45 – 0.75 ml/g

Average Pore Radius

60 –110 Å

6

Specific surface of copper

 Min. 34 m2/g

7

Delivery form

Tablet, 6*4 mm

8

Activity at temp 225 °C

Methanol content in crude

Min. 950 cm3MeOH/kgcat.hr