صفحه نخست » فناوری قابل عرضه » طرح های پیشنهادی » مشخصات فنی فناوری تولید دی متیل اتر

مشخصات فنی فناوری خالص سازی و بازیافت متیل دی اتانول آمین مستعمل

  - شرح فرایند

خوراک واحد که مخلوطی از MDEA، آب، MEG و آلودگی­های دیگر می­باشد، با دبی مشخص وارد ظرف Reclaiming   میشود. با خروج ترکیبات سبک از Reclaiming  ترکیبات سنگین شامل نمکهای مقاوم و سایر آلودگی­ها که دارای ویسکوزیته بالایی هستند در ته Reclaiming جمع می­شوند که تخلیه خواهند شد. بخارات خروجی از Reclaiming شاملMDEA ، آب و EMG می­باشد که وارد برج خلاء می گردند. بخارات خروجی بالای برج شامل آب و MEG بوده که در کندانسور کندانس شده و بخشی از آن به صورت رفلاکس به برج برگشت داده می شود و بخش دیگر در تانک ذخیره می­گردد. جریان پایین برج که MDEA و محصول اصلی واحد است در تانک ذخیره جمع آوری می‌گردد.

- نمودار ساده جریان فرایند

واحد بازیافت آمین مستعمل شامل بخشهای ذخیره سازی خوراک و محصولات، سیستم Reclaiming و برج خلاء  می‌باشد. در شکل 1 نمودار ساده جریان فرایند واحد ارائه گردیده است.

[if !vml]e

شکل 1- نمودار ساده جریان فرایند بازیافت آمین مستعمل

- مشخصات خوراک و محصول

جدول 1 مشخصات خوراک مورد نیاز و محصول تولیدی در واحد بازیافت آمین را نشان می­دهد.

جدول 1- مشخصات خوراک مصرفی  ومحصول تولیدی در واحدهای بازیافت آمین*

Batch system Specification

Continuous system Specification

Feed

Product

Feed

Product

MDEA

43-46

43-46

43-46

43-46

MEG

10 to 25

(is different for each train)

<2

various

<2

Water

30 to 45

55

45

55

HSS

<1

<0.1

<1

<0.1

Amine
hold up for each train

290

Amine circulation rate (m3/h)

145-165

Note: MEG increasing rate is about 9% per year

* داده‌ها بر اساس اطلاعات دریافتی از پارس جنوبی می باشد.

- مشخصات یوتیلیتی

جدول 2- مشخصات آب مصرفی در واحدهای بازیافت آمین

Temperature (C°)

Pressure (bar g)

System

Min.

Norm.

Maxi.

Min.

Norm.

Maxi.

Desalinated water

45

50

8

13.2

Utility water

30

2

5

9

Demineralised water

45

50

-

6

13.2

Chilled cooling water Supply

-

30

-

2.7

4.6

6.0

Chilled cooling water return

-

40

-

2.0

3.9

5.3

Cold condensate

-

60

-

-

10

-

جدول 3- مشخصات بخار مصرفی در واحدهای بازیافت آمین

Temperature (°C)

Pressure (bar g)

System

Mini.

Normal

Maxi.

Mini.

Normal

Maxi.

HP Superheated

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

HP Saturated

260

264

290

40.0

41.5

42.0

LP Saturated

155

165

190

3.5

4.5

5.0

- محصولات جانبی و دور ریز واحد

محصول جانبی فرایند، جریان بالای برج خلاء شامل آب و MEG است که قابل استفاده مجدد می باشد. از این رو مرحله جداسازی آب و MEG در طراحی واحد لحاظ نگردیده است. جریان Waste واحد فقط در بخش Reclaiming  می­باشد، که مقدار آن بستگی به میزان ترکیباتHSS های موجود در خوراک دارد. زمان تخلیه مخزن Reclaiming بعد از انجام آنالیز  HSSبر روی محصول خروجی مشخص میگردد. پیش بینی می­شود میزان تلفات واحد 2-2/5 درصد میزان خوراک واحد باشد.