شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی به عنوان متولی بومی‌سازی دانش‌های فنی مورد نیاز صنعت پتروشیمی،  اصول زیر را به عنوان ارزش‌های بنیادین خود می‌داند:

·        حفظ ارزشهای اخلاقی، دینی و کرامات انسانی

·        صداقت و شفافیت در ارائه

·        رعایت حقوق معنوی دیگران

·        مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی

·        مشارکت عمومی

·        پاسخگویی و احترام برای ذی نفعان

·        ارزش آفرینی

·        استفاده بهینه از سرمایه‌های ملی

·        تقویت خلاقیت و نوآوری

·        بهبود مستمر

·        حفاظت از حقوق دارایی‌های فکری، خرد جمعی، خلاقیت و نوآوری